Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49587
Title: Một vài trao đổi về chi phí và lợi ích khi áp dụng giá trị hợp lý ở Việt Nam = Some discussions about the costs and benefits of applying the fair value standard in Vietnam
Authors: Nguyễn, Thanh Tùng
Keywords: Báo cáo tài chính;Giá trị hợp lý;Báo cáo tài chính quốc tế;Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế;IAS
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 14, trang 388-393
Abstract: Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là những quy định về ghi nhận, lập và trình bày Báo cáo tài chính (BCTC) theo một khuôn khổ chung do IASB ban hành, được thừa nhận và áp dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia. Một trong những nội dung khác biệt cơ bản của IFRS so với chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) đó là ghi nhận nghiệp vụ và trình bày BCTC theo giá trị hợp lý (GTHL). Bài viết trình bày những lợi ích cũng như thách thức của doanh nghiệp Việt Nam khi chuyển đổi và áp dụng theo GTHL của IFRS, từ đó đưa một số khuyến nghị đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam để áp dụng GTHL hiệu quả trong lập và trình bày BCTC.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S142022388.pdf818.48 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.