Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49586
Title: Kiểm toán marketing - Vấn đề kiểm toán nội bộ mới đối với các ngân hàng thương mại tại Việt Nam = Marketing Audit - A new internal audit concern in commercial banks of Vietnam
Authors: Nguyễn, Minh Phương
Keywords: Kiểm toán;Kiểm toán marketing;Kiểm toán nội bộ;Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 14, trang 376-382
Abstract: Mặc dù kiểm toán marketing không phải là vấn đề mới trên thế giới, nhưng hoạt động này vẫn chưa được thực sự quan tâm tại Việt Nam, đặc biệt là trong các ngân hàng thương mại. Nếu như kiểm toán viên độc lập sẽ kiểm toán hệ thống báo cáo tài chính để đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý của thông tin trên các khía cạnh trọng yếu, thì kiểm toán nội bộ thường tập trung vào kiểm toán các quy định, quy trình, chính sách của hoạt động tín dụng, huy động vốn, thanh toán, thẻ, công nghệ thông tin...Kiểm toán nội bộ với hoạt động marketing thực sự mới mẻ và hiếm khi được kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại thực hiện. Với những lợi ích mà kiểm toán marketing đem lại, tác giả khuyên nghị các ngân hàng thương mại tại Việt Nam cần quan tâm và tiến hành kiểm toán hoạt động này trong thời gian tới.Kiểm toán, Kiểm toán marketing, Kiểm toán nội bộ, Ngân hàng thương mại
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S142022376.pdf755.72 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.