Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49585
Title: Những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động cho vay ngang hàng: Bài học về kinh nghiệm quản lý nhà nước từ Trung Quốc và Thụy Sĩ = Potential risks in P2P Lending activities: Lessons learnt about the state management in China and Switzerland
Authors: Nguyễn, Nam Trung
Keywords: Vay ngang hàng;Rủi ro;Kiểm soát;Quản lý nhà nước;Cho vay
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 14, trang 355-361
Abstract: Bài viết này sẽ: (i) đưa ra khái niệm thống nhất dưới góc nhìn pháp lý về vay ngang hàng (Peer to-peer Lending, viết tắt là P2P Lending); (ii) hệ thống hóa các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động P2P Lending; (iii) làm rõ những hệ luỵ, tác động tiêu cực của các rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động P2P Lending qua các vụ việc xảy ra tại Trung Quốc và Thụy Sĩ; (iv) kiến nghị giải pháp xây dựng pháp luật nhằm kiểm soát, phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động P2P Lending tại Việt Nam.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S142022355.pdf843.84 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.