Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49584
Title: Quản lý nhà nước về phát triển thị trường tài chính ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp = The socialist orientation in the development of Vietnam's financial market - Current situation and solutions
Authors: Nguyễn, Thị Hoa
Keywords: Tài chính;Thị trường tài chính;Phát triển;Quản lý
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 14, trang 330-333
Abstract: Quản lý nhà nước về phát triển thị trường tài chính (TTTC) nhằm điều chỉnh và tạo điều kiện cho TTTC phát triển ổn định, bền vững. Bài viết này khái quát thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển TTTC ở Việt Nam trong thời gian tới.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S142022330.pdf488.6 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.