Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49583
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đổi mới dịch vụ và kết quả hoạt động trong doanh nghiệp = A study on the factors affecting the service innovation and the performance of service firms
Authors: Nguyễn, Tố Tâm
Keywords: Dịch vụ;Đổi mới;Lý thuyết nguồn lực;Doanh nghiệp
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 14, trang 294-299
Abstract: Bài viết tìm hiểu về các nhân tố ảnh hưởng đến đổi mới dịch vụ (ĐMDV) và kết quả hoạt động trong doanh nghiệp. Đổi mới giúp tạo ra giá trị và đảm bảo lợi thế cạnh tranh bền vững của các doanh nghiệp. Trên nền tảng lý thuyết nguồn lực (RBV), khuếch tán đổi mới (IDT) và các nghiên cứu trước đó để giải thích ĐMDV trong các doanh nghiệp. Bài viết đề xuất mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố tới ĐMDV và kết quả hoạt động trong các doanh nghiệp.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S142022294.pdf756.8 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.