Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49582
Title: Vai trò của kinh nghiệm và sự hỗ trợ của xã hội đến ý định khởi nghiệp kinh doanh xã hội của sinh viên Việt Nam = The role of experience and social support in the social business start-up intention of Vietnamese students
Authors: Lâm, Quốc Bảo
Nguyễn, Thúy Lan Anh
Nguyễn, Dương Quỳnh Anh
Keywords: Sinh viên;Ý định khởi nghiệp;Khởi nghiệp xã hội;Kinh doanh
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 14, trang 300-305
Abstract: Nghiên cứu vận dụng Lý thuyết nhận thức nghề nghiệp xã hội (SCCT) và Lý thuyết hành vi kế hoạch (TPB) để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến ý định thành lập doanh nghiệp xã hội (DNXH) của sinh viên Việt Nam. Các yếu tố được đề cập bao gồm: nhận thức hỗ trợ xã hội, thái độ, trải nghiệm, sự tự tin vào năng lực bản thân, kinh nghiệm và hỗ trợ xã hội. Kết quả cho thấy, thái độ có tác động mạnh mẽ nhất đến ý định khởi nghiệp xã hội (KNXH). Bên cạnh đó, kinh nghiệm và hỗ trợ xã hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích và tăng cường niềm tin vào năng lực KNXH của cá nhân. Kết quả này là cơ sở khẳng định vai trò của nguồn lực hỗ trợ từ cả trường đại học và bản thân sự trải nghiệm của sinh viên đối với sự hình thành ý định KNXH.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S142022300.pdf690.5 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.