Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49581
Title: Ảnh hưởng của cấu trúc vốn và thanh khoản đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp: Trường hợp các doanh nghiệp logistics niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh = Influence of the Capital structure and liquidity on the profitability: Case of logistics companies listed on the Ho Chi Minh City stock Exchange
Authors: Lê, Duy Khánh
Keywords: Cấu trúc vốn;Thanh khoản;Khả năng sinh lời;Mô hình hồi quy GMM;Doanh nghiệp;Doanh nghiệp logistics;Sở giao dịch chứng khoán
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 14, trang 282-287
Abstract: Nghiên cứu này sử dụng mô hình hồi quy GMM và mô hình ngưỡng để tiến hành ước lượng, phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố về cấu trúc vốn (CTV) và thanh khoản lên khả năng sinh lời (KNSL) của doanh nghiệp (DN) trong ngành Logistics. Kết quả ước lượng cho thấy sự tác động ngược chiều của biến tỷ lệ nợ/tổng tài sản (DA) và biến tỷ lệ thanh khoản (LIQ) lên KNSL của DN được đo lường bằng ROA và ROE trong ngành Logistics.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S142022282.pdf801.81 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.