Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49580
Title: Quản trị tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực trạng và một số đề xuất = The financial management of small and medium-sized enterprises: Current situations and some proposals
Authors: Đào, Thị Hồ Hương
Keywords: Doanh nghiệp;Quản trị tài chính;Doanh nghiệp nhỏ và vừa;Huy động vốn
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 14, trang 247-251
Abstract: Quản trị tài chính có vị trí quan trọng hàng đầu trong quản trị doanh nghiệp (DN), giúp DN huy động và sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực tài chính phục vụ kinh doanh, ứng phó hiệu quả với các cú sốc tài chính trong môi trường kinh doanh ngày càng biến động để có được sự phát triển an toàn và bền vững. DN nhỏ và vừa (DNNVV) ở nước ta hiện nay chiếm số lượng tuyệt đối, đang phát triển nhanh chóng và có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là giải quyết công ăn việc làm. Tuy nhiên, do năng lực còn yếu và nhận thức chưa đầy đủ vai trò quan trọng của quản trị tài chính, hoạt động của DNNVV đã gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi quy mô mở rộng. Bài viết này nhằm nhấn mạnh vai trò trung tâm của quản trị tài chính DN trong quản trị doanh nghiệp; phân tích khái quát thực trạng quản trị tài chính tại các DNNVV Việt Nam hiện nay; trên cơ sở đó, đưa ra một số đề xuất cụ thể để nâng cao năng lực quản trị tài chính của đối tượng DN này.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S142022247.pdf672.42 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.