Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49570
Title: Tác động của không gian dịch vụ điện tử đến sự hài lòng và ý định hành vi người dùng = Impact of e-servicespace on the satisfaction and behavioral intention of users
Authors: Lê, Thanh Tiệp
Lê, Trung Hiếu
Keywords: Thương mại điện tử;Không gian dịch vụ điện tử;Cảm xúc tích cực;Cảm xúc tiêu cực;Sự hài lòng;Ý định hành vi;Khách hàng
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 12, trang 160-168
Abstract: Để làm rõ tác động của không gian dịch vụ điện tử đến sự hài lòng và ý định hành vi người dùng, nghiên cứu tiến hành khảo sát trực tuyến với 384 người dùng ứng dụng mua sắm trực tuyến trên smartphone ở Việt Nam. Kết quả cho thây, dịch vụ điện tử tác động đáng kể đến cảm xúc tích cực và tiêu cực. Cảm xúc tích cực và cảm xúc tiêu cực lại có tác động đáng kể đến sự hài lòng và ý định hành vi, sự hài lòng có tác động đáng kể đến ý định hành vi người dùng.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S122022160.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.