Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49556
Title: Thúc đẩy liên kết công nghệ các doanh nghiệp công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam = Promoting the technological linkages among industrial enterprises in the Southern key economic region
Authors: Nguyễn, Chí Hải
Phạm, Mỹ Duyên
Trà, Văn Trung
Keywords: Doanh nghiệp;Công nghệ;Liên kết;Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 14, trang 76-82
Abstract: Nghiên cứu đề cập đến các đặc trưng về liên kết công nghệ trong doanh nghiệp (DN) vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (KTTĐPN). Kết quả nghiên cứu cho thấy, công nghệ sản xuất của DN phần lớn là công nghệ có tuổi đời trên 10 năm. Liên kết công nghệ trong DN được thực hiện theo hình thức liên kết xuôi và liên kết ngược với nhà cung cấp nước ngoài và nhà cung cấp trong nước, khách hàng nước ngoài và khách hàng trong nước. Nhóm liên kết công nghệ đem lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với nhóm không có liên kết. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy liên kết công nghệ của vùng trong thời gian tới.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S142022076.pdf990.2 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.