Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49551
Title: Hóa đơn điện tử - xử lý các tình huống phát sinh cụ thể dựa theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC = E-invoice: Handling specific arising situations in accordance with the guidelines of the Decree No. 123/2020/ND-CP and the Circular No. 78/2021/TT-BTC
Authors: Hồ, Thị Bích Nhơn
Trần, Minh Ngọc
Trần, Đình Sơn Anh Minh
Keywords: Hóa đơn;Doanh nghiệp;Hóa đơn điện tử;Nghị định số 123/2020/NĐ-CP;Thông tư số 78/2021/TT-BTC
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 13, trang 370-375
Abstract: Bài nghiên cứu chỉ ra những điểm mới trong quá trình chuyển đổi hóa đơn điện tử (HĐĐT), chỉ ra điểm khác biệt giữa Thông tư số 78/2021/TT-BTC và Thông tư số 32/2011/TT-BTC nhằm giúp doanh nghiệp xử lý các tình huống phát sinh cụ thể theo đúng chỉ dẫn của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S132022370.pdf668.62 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.