Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49542
Title: Vai trò của nguồn nhân lực với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cảng biển Hải Phòng - Áp dụng phương pháp DEMATEL mờ = The role of human resource in the sustainable development of port operators in Hai Phong - Using the fuzzy DEMATEL method
Authors: Vũ, Thanh Trung
Keywords: Doanh nghiệp;Doanh nghiệp cảng biển;Phát triển bền vững;Nguồn nhân lực;DEMATEL mờ
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 13, trang 272-277
Abstract: Nhân lực là một nguồn lực quan trọng đối với doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp cảng biển nói riêng trong quá trình hướng tới sự phát triển bền vững. Để đánh giá vai trò của nguồn nhân lực đối với sự phát triển của doanh nghiệp cảng biển khu vực Hải Phòng, nghiên cứu đề xuất sử dụng phương pháp ra quyết định dựa trên thực nghiệm và đánh giá mờ (DEMATEL mờ) dựa trên đánh giá của các chuyên gia. Kết quả nghiên cứu khẳng định chất lượng nguồn nhân lực có tác động tích cực đến hiệu quả kinh tế, môi trường, cũng như xã hội của các doanh nghiệp cảng biển để hướng tới sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp cảng biển khu vực thành phố Hải Phòng.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S132022272.pdf711.53 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.