Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49539
Title: Một số giải pháp nâng cao vai trò quản lý của nhà nước về kinh tế - xã hội ở Việt Nam = Some solutions to improve the role of state management in governing socio-economic development in Vietnam
Authors: Đặng, Ngọc Như Quỳnh
Keywords: Quản lý nhà nước;Kinh tế;Xã hội;Phát triển
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 13, trang 211-217
Abstract: Quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội là vấn đề chung và hết sức cần thiết của tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong phạm vi bài viết, tác giả trình bày một số thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S132022211.pdf745.54 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.