Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49538
Title: Tác động quản trị rủi ro tài chính đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhỏ và vừa: Nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh = Impacts of the financial risk management on the performance of small and medium-sized enterprises: Case study in Ho Chi Minh City
Authors: Mã, Văn Tuệ
Keywords: Doanh nghiệp;Doanh nghiệp nhỏ và vừa;Hiệu quả hoạt động;Tác động;Rủi ro
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 13, trang 162-167
Abstract: Trong bài nghiên cứu này, tác giả sử dụng dữ liệu của 200 doanh nghiệp giai đoạn 2008 - 2020 từ Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả quản trị rủi ro tài chính có tương quan dương đến hiệu quả hoạt động được đại diện bởi biến ROA. ROA có tương quan dương SIZE, AGE, CSA và biến DEA có tương quan ngược chiều với hiệu quả hoạt động.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S132022162.pdf686.2 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.