Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49537
Title: Nâng cao giá trị gia tăng cho chè Việt Nam xuất khẩu = Improving the added value of Vietnam's tea exports
Authors: Vũ, Thị Hồng Hạnh
Keywords: Cây Chè;Giá trị gia tăng;Xuất khẩu;Nông sản
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 13, trang 127-133
Abstract: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay buộc Việt Nam cần phải có những bước đột phá cho những sản phẩm nông nghiệp Việt Nam nói chung và ngành Chè nói riêng được khẳng định về uy tín, chất lượng. Những thay đổi này phải bắt nguồn từ khâu sản xuất, chế biến đến khâu tiêu thụ xuất khẩu nhằm phát triển thị trường chè một cách bền vững và phải gia tăng được giá trị cho sản phẩm chè Việt Nam, giúp cho chè Việt Nam có chỗ đứng về thương hiệu. Mặc dù Việt Nam có nhiều tiềm năng và có nhiều nỗ lực, nhưng việc nâng cao giá trị gia tăng cho chè Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế. Việc đề ra những giải pháp nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho chè Việt Nam sẽ là bước đi quan trọng góp phần đẩy nhanh hoạt động của sản phẩm chè tham gia sâu rộng vào các thị trường lớn trên thế giới. Bài viết nghiên cứu, phân tích thực trạng sản xuất, chế biến, xuất khẩu chè Việt Nam, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao giá trị gia tăng cho chè xuất khẩu Việt Nam trong thời gian tới.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S132022127.pdf944.92 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.