Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49531
Title: Tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đối với lĩnh vực kế toán - kiểm toán tại Việt Nam = Impacts of the Fourth Industrial Revolution on the field of accounting and auditing
Authors: Phạm, Thị Lan Hương
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0;Kế toán;Kiểm toán;Công nghệ;Phát triển bền vững
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 12, trang 348-351
Abstract: Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) với các ứng dụng vạn vật, lưu trữ dữ liệu quy mô lớn, điện toán đám mây, phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối trên toàn thế giới... đã và đang tác động mạnh mẽ đến đến hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề, trong đó có lĩnh vực kế toán - kiểm toán. Bài viết đưa ra giải pháp nhằm giúp ngành Kế toán - Kiểm toán vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội để phát triển bền vững trong bối cảnh CMCN 4.0.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S122022348.pdf467.7 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.