Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49526
Title: Thực trạng áp dụng công cụ tài chính phi truyền thống thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam = The current use of non-traditional financial tools to promote the efficient energy use in Vietnam
Authors: Nguyễn, Thị Lê
Keywords: Công cụ tài chính;ESCO;Hạn mức tín dụng;Sử dụng;Tiết kiệm năng lượng
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 12, trang 326-330
Abstract: Các công cụ tài chính phi truyền thống (còn được gọi là công cụ tài chính hiện đại, đổi mới) được thiết kế đa dạng để hỗ trợ các hoạt động hiệu quả năng lượng vượt qua các khó khăn, hạn chế về nguồn lực từ ngân sách, khắc phục các rào cản, phát huy tác dụng tích cực của thị trường năng lượng thông qua các hình thức tài chính linh hoạt. Các công cụ tài chính hiện đại ngày càng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên toàn thế giới. Bài viết trình bày hiện trạng sử dụng 2 công cụ tài chính hiện đại là hợp đồng EPC/ESA thông qua mô hình ESCO và hạn mức tín dụng đã được giới thiệu và đưa vào áp dụng thời gian gần đây tại Việt Nam.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S122022326.pdf539.59 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.