Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49522
Title: Một số hạn chế và giải pháp thu hút lao động, tạo việc làm ở các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam hiện nay = Some employment shortcomings and appropriate solutions to help FDI enterprises in Vietnam create more jobs and attract more labours
Authors: Ngô, Thanh Loan
Keywords: Doanh nghiệp FDI;Thu hút lao động;Tạo việc làm;Giải pháp thu hút;Vốn FDI
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 12, trang 240-243
Abstract: Sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp FDI đã tạo ra nhiều kết quả tích cực, đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của đất nước, đặc biệt là trong về vấn đề thu hút lao động và giải quyết việc làm. Tuy nhiên, vấn đề lao động và việc làm trong các doanh nghiệp FDI vẫn có những hạn chế, yếu kém nhất định. Bài viết đưa ra những hạn chế và các giải pháp, chính sách phù hợp nhằm phát huy những tác động tích cực và khắc phục những hạn chế, yếu kém, để các doanh nghiệp FDI thực sự trở thành một động lực trong việc thu hút lao động và giải quyết việc làm cho xã hội.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S122022240.pdf477 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.