Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49505
Title: Thực tiễn doanh nghiệp nhà nước trên thế giới và vấn đề đặt ra cho Việt Nam = The current situation of state-owned enterprises in the world and challenges for Vietnamese state-owned enterprises
Authors: Đậu, Hương Nam
Keywords: Doanh nghiệp;Doanh nghiệp nhà nước;Kinh tế phát triển;Quản lý nhà nước
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 11, trang 136-139
Abstract: Thực tiễn chỉ ra rằng doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phổ biến trên phạm vi toàn cầu, tham gia đa dạng các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế và đóng một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế và sự phát triển của các quốc gia cũng như toàn cầu, đó là nhu cầu khách quan đối với khu vực doanh nghiệp này. Bài viết nhằm cải thiện hiệu quả của DNNN để khu vực này thực sự đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S112022136.pdf609.68 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.