Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49501
Title: Thực phẩm sắp hết hạn - cơ hội kinh doanh tại thị trường Việt Nam = Near-expired food - Business opportunity in the Vietnam market
Authors: Tăng, Thị Bích Hiền
Keywords: Thực phẩm sắp hết hạn;Lãng phí thực phẩm;Thị trường;Kinh doanh;Lương thực;Thực phẩm
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 9, trang 156-162
Abstract: Nhu cầu về lương thực, thực phẩm không ngừng tăng lên từng ngày, do dân số ngày càng tăng. Mặt khác, những tác động tiêu cực từ thiên nhiên, đại dịch COVID-19, suy thoái kinh tế đã tạo áp lực lên những người có thu nhập thấp trong khi tình trạng lãng phí thực phẩm vẫn diễn ra ở mức cao. Do đó, người tiêu dùng cần quan tâm đến việc sử dụng các thực phẩm sắp hết hạn, nhằm đảm bảo nhu cầu lương thực, cũng như giảm lượng chất thải lữ thực phẩm. Bài viết này phân tích cơ hội giảm thiểu lãng phí thực phẩm thông qua sử dụng thực phẩm sắp hết hạn và cơ hội kinh doanh từ loại thực phẩm này.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S92022156.pdf774.78 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.