Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49496
Title: Phát triển bền vững xuất khẩu gạo của Việt Nam = Sustainable development for Vietnam's rice export
Authors: Trần, Thị Hoàng Hà
Nguyễn, Thị Thanh Nhàn
Keywords: Phát triển bền vững;Xuất khẩu;Xuất khẩu gạo;Nông sản
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Công thương, số 9, trang 67-71
Abstract: Bài viết nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển bền vững xuất khẩu nông sản nói chung và đánh giá thực trạng phát triển bền vững xuất khẩu gạo của Việt Nam. . Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng, xuất khẩu mặt hàng gạo của Việt Nam còn thiếu tính bền vững trên các khía cạnh: giá xuất khẩu bình quân còn thấp, cơ cấu thị trường chưa được mở rộng, kim ngạch xuất khẩu không duy trì được sự ổn định. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý khuyến nghị nhằm khắc phục hạn chế trong phát triển bền vững xuất khẩu nông sản.
Appears in Collections:Tạp chí Công thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv146S92022067.pdf547.01 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.