Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49495
Title: Cách tiếp cận mới trong giảng dạy nguyên lý kế toán = New approach to teaching principles of accounting
Authors: Bù, i Quang Hùng
Mai, Thị Hoàng Minh
Keywords: Nguyên lý kế toán;Thay đổi giảng dạy;Kế toán;Kế toán công;Báo cáo tài chính
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Tài Chính, số 778, trang 132-135
Abstract: Nguyên lý kế toán là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo cử nhân kinh tế. Bài viết này sẽ trao đổi về sự thay đổi mục tiêu trong giảng dạy Nguyên lý kế toán và cách tiếp cận giảng dạy theo hướng người sử dụng thông tin và thực hiện so sánh giữa các giáo trình giảng dạy Nguyên lý kế toán, đóng thời, gợi mở những ý kiến cho việc đổi mới giảng dạy môn học Nguyên lý kế toán trong khối ngành kinh tế theo hướng người sử dụng thông tin.
Appears in Collections:Tạp chí Tài chính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv133S7782022132.pdf661.24 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.