Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49478
Title: Ảnh hưởng của tín hiệu gian lận dựa trên báo cáo tài chính đến giá cổ phiếu: Nghiên cứu các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam = Effects of red flags in financial statements on stock prices: Case study of construction companies listed on Vietnam stock market
Authors: Bùi, Thu Hiền
Nguyễn, Thị Yến Nhi
Nguyễn, Minh Chi
Nguyễn, Quang Minh
Nguyễn, Hoàng Hà
Đoàn, Diệu Thúy
Keywords: Tín hiệu gian lận;Báo cáo tài chính;Giá cổ phiếu;Công ty xây dựng niêm yết;Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 21, trang 23-26
Abstract: Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của tín hiệu gian lận trên các báo cáo tài chính (BCTC) đến giá cổ phiếu dựa trên dữ liệu được thu thập từ BCTC đã kiểm toán của 97 công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2012-2019. Bằng phương pháp định lượng phù hợp với dữ liệu bảng, nghiên cứu kết luận rằng, có mối tương quan chặt chẽ giữa các tỷ số GP/TA, NP/ TA và SALES/TA và phát hiện tầm quan trọng của nhóm các tỷ số sinh lời đối với giá cổ phiếu của các doanh nghiệp xây dựng. Từ đó, nghiên cứu đã đưa một số kiến nghị cho các bên liên quan.
Appears in Collections:Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv39S212022023.pdf638.86 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.