Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49476
Title: Ứng dụng phương pháp GMM phân tích tác động của cá nhân tố đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại việt Nam = Applying GMM method to analyze the impact of factors on credit risk at Vietnamese commercial banks
Authors: Nguyễn, Thị Bích Vượng
Đỗ, An Bích Phương
Nguyễn, Thúy Hà
Keywords: Ngân hàng;Rủi ro tín dụng;Phương pháp hồi quy dữ liệu bảng động;GMM;Ngân hàng thương mại
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 21, trang 15-18
Abstract: Bài viết sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng động (GMM) được thực hiện bằng việc ước lượng mô hình tác động cố định FEM và mô hình tác động ngẫu nhiên REM; kiểm định Hausman thông qua phần mềm Stata 16.0 để phân tích sự tác động của các nhân tố đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2010-2019. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 6 nhân tố: Tỷ lệ nợ xấu có độ trễ 1 năm; Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng; Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi; Tăng trưởng số lượng chi nhánh và sở giao dịch; Tỷ lệ lạm phát; Tỷ lệ tăng trưởng GDP có ảnh hưởng đáng kể tới Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng năm hiện tại.
Appears in Collections:Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv39S212022015.pdf771.75 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.