Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49473
Title: Quản trị nguồn nhân lực, hành vi đổi mới và kết quả thực hiện công việc của nhân viên NHTM = Human resource management, innovative behavior and job performance of commercial bank employees
Authors: Trần, Hoài Nam
Lê, Thục Anh
Trần, Hương Giang
Nguyễn, Quỳnh Ngọc
Đặng, Thu Trang
Keywords: Ngân hàng thương mại;Đổi mới sáng tạo;Kết quả thực hiện công việc;Nhân viên;Quản trị;Nguồn nhân lực
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 18, trang 153-156
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá và phân tích tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực tác động lên hành vi sáng tạo đổi mới và ảnh hưởng đến kết quả thực hiện công việc của nhân viên ngân hàng thương mại (NHTM). Thông qua khảo sát 329 đối tượng cán bộ NHTM trên địa bàn TP Hà Nội, kết quả nghiên cứu cho thấy, nhân tố Đánh giá thực hiện (PA) và Hành vi đổi mới sáng tạo trong công việc (IWB) trong mối quan hệ trực tiếp đều có ảnh hưởng hưởng tích cực tới Kết quả thực hiện công việc của từng nhân viên (EP); nhân tô Tuyển dụng (RS) và nhân tố Đào tạo và phát triển trong mối quan hệ gián tiếp có ảnh hưởng tiêu cực tới EP.
Appears in Collections:Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv39S182022153.pdf730.33 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.