Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49472
Title: Ảnh hưởng của hoạt động bán chéo đến hình ảnh thương hiệu ngân hàng = Influence of cross-selling activities on bank brand image
Authors: Nguyễn, Thị Thu
Keywords: Ngân hàng;Bán chéo;Sự hài lòng;Lòng trung thành;Hình ảnh thương hiệu ngân hàng
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 18, trang 129-132
Abstract: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về hoạt động bán chéo của các ngân hàng và ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu của họ. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, hoạt động bán chéo cũng góp phần tạo ra sự không hài lòng của một bộ phận khách hàng, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của ngân hàng và là một trong những yếu tố làm giảm sức cạnh tranh. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp đối với các ngân hàng nhằm hạn chế sự rủi ro trong hoạt động bán chéo, từ đó giúp cải thiện hình ảnh và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng.
Appears in Collections:Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv39S182022129.pdf589.59 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.