Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49471
Title: Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch và sàn thương mại điện tử Shopee trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam = Factors affecting service quality of Shopee e-commerce platform during the Covid-19 pandemic in Vietnam
Authors: Nguyễn, , Minh Đức
Phạm, Thị Ánh
Hồ, Thị Lan Anh
Keywords: Thương mại điện tử;Chất lượng;Dịch vụ;Covid-19;Shopee
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 18, trang 100-104
Abstract: Bên cạnh tác hại cửa đại dịch Covid-19 đối với hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, nó cũng đã đem tới cơ hội lớn cho việc ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) mạnh mẽ hơn trong các doanh nghiệp và cộng đồng. Tại Việt Nam, nhiều nền tảng TMĐT đã được người tiêu dùng sử dụng để mua hàng trực tuyến, trong đó đáng kể là sàn TMĐT Shopee. Nghiên cứu này đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ sàn TMĐT Shopee. Từ kết quả phân tích 290 phiếu điều tra người mua hàng trên Shopee, nghiên cứu xác định và đánh giá được các nhân tố ảnh hưởng chính là: Phương thức thanh toán; Tính dễ sử dụng; Tính bảo bảo mật và Độ tin cậy. Nghiên cứu cũng đưa ra các khuyến nghị đối với Shopee và các sàn TMĐT khác trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.
Appears in Collections:Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv39S182022100.pdf756.88 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.