Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49461
Title: Tác động của dịch Covid-19 đối với giá trị nhập khẩu hàng hóa = Impact of the Covid-19 pandemic on the import value
Authors: Nguyễn, Xuân Huynh
Nguyễn, Thị Kim Liên
Keywords: Nhập khẩu;Mô hình dự báo xám;Phần trăm sai số trung bình tuyệt đối;Hàng hóa;Tác động;Covid-19
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 15, trang 23-26
Abstract: Tác động mạnh mẽ của dịch Covid-19 khiến các hoạt động thông thương hàng hóa có nhiều biến đổi, bởi sự trì hoãn và đứt gãy của chuỗi cung ứng hàng hóa. Để tìm hiểu về giá trị nhập khẩu hàng hóa ở Việt Nam từ khi dịch Covid-19 xảy ra, giai đoạn từ quý 1/2020 tới quý 1/2022, và dự báo tình hình nhập khẩu trong giai đoạn sắp tới, từ quý 2/2022 tới quý 4/2023, bài nghiên cứu đã sử dụng mô hình dự báo xám (Grey model first order one variable - GM(1,1)). Kết quả dự báo đều đảm bảo tính chính xác khi giá trị kiểm nghiệm phần trăm sai số trung bình tuyệt đối là 8.93%. Giá trị dự báo đã chỉ ra chiều hướng hoạt động nhập khẩu của các nhóm ngành dưới sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Bài viết sử dụng cách viết số thập phân theo chuẩn quốc tế).
Appears in Collections:Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv39S152022023.pdf615.37 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.