Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49460
Title: Các nhân tố tác động đến chất lượng tài sản của các ngân hàng thương mại Việt Nam = Factors affecting asset quality of Vietnamese commercial banks
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Dung
Đỗ, Cao Thị Ngạn Triều
Keywords: Ngân hàng;Ngân hàng thương mại;Chất lượng;Tài sản;Giá trị vốn hóa;Tỷ giá hối đoái
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 15, trang 19-22
Abstract: Nghiên cứu thực hiện kiểm tra và phân tích thống kê 17 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2012-2020 để tìm ra các nhân tố tác động đến chất lượng tài sản của ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố: Tăng trưởng GDP; Tỷ giá hối đoái; Giá trị vốn hóa thị trường; Tỷ lệ cho vay ngân hàng và Quy mô ngân hàng có tác động đáng kể về mặt thống kê đến chất lượng tài sản của ngân hàng.
Appears in Collections:Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv39S152022019.pdf711.62 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.