Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49453
Title: Mối quan hệ đồng tích hợp giữa các lãi suất trên thị trường trái phiếu Việt Nam = The cointegration relationship between the interest rates in the Vietnam bond market
Authors: Nguyễn, Thanh Hà
Bùi, Huy Tùng
Keywords: Thị trường trái phiếu;Lãi suất;Đồng tích hợp;Cấu trúc kỳ hạn;Giả thuyết kỳ vọng;Mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 300, trang 22-31
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích mối quan hệ trong ngắn hạn và dài hạn giữa các lãi suất trên thị trường trái phiếu Việt Nam. Dữ liệu được sử dụng là lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn một năm, hai năm, ba năm, năm năm từ ngày 08/6/2009 đến ngày 31/12/2019 với hai phương pháp kiểm tra đồng tích hợp tuyến tính và phi tuyến. Bằng chứng thực nghiệm cho thấy các cặp lãi suất kỳ hạn một năm và hai năm, một năm và ba năm có mối quan hệ đồng tích hợp tuyến tính trong khi lãi suất kỳ hạn một năm và năm năm có mối quan hệ đồng tích hợp phi tuyến theo mô hình hiệu chỉnh sai số chuyển tiếp trơn. Ngoài ra, giả thuyết kỳ vọng bị bác bỏ. Kết quả nghiên cứu đề xuất rằng nhà đầu tư có cơ hội tìm kiếm lợi nhuận do chênh lệch lợi suất trái phiếu và nhà hoạch định chính sách có thể tác động đến lãi suất dài hạn thông qua ảnh hưởng đến lãi suất ngắn hạn.
Appears in Collections:Tạp chí Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CTv60S3002022022.pdf1.31 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.