Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49448
Title: Kế toán bên đi thuê tài sản cố định là thuê tài chính = The lessee's accounting for fixed assets which are financial leaes
Authors: Cồ, Thị Thanh Hương
Lê, Hoàng Phương
Nguyễn, Mạnh Tuyển
Keywords: Kế toán thuê tài sản;Kế toán tài sản cố định thuê tài chính
Issue Date: 2022
Citation: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số 6, trang 74-77
Abstract: Bài viết này nghiên cứu về kế toán bên đi thuê tài sản cố định (TSCĐ) là thuê tài chính, phân tích một số vấn đề hạn chế còn tồn tại của chuẩn mực và chế độ kế toán (CĐKT) hiện hành. Từ đó, đưa ra một số gợi ý về những quy định cần thay đổi trong chuẩn mực kế toán, cũng như những thay đổi về hướng dẫn phương pháp kế toán liên quan đến bên đi thuê TSCĐ của CĐKT, nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán.
Appears in Collections:Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv196S62022074.pdf471.03 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.