Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49441
Title: Những giải pháp chủ yếu phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ
Authors: Trang, Thị Tuyết
Keywords: Bộ chỉ tiêu đánh giá;Tiến bộ xã hội;Phát triển bền vững;Kinh tế;Bảo vệ môi trường
Issue Date: 2021
Citation: Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Hùng Vương, số 1, trang 10 - 22
Abstract: Sử dụng bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá phát triển bền vững cấp địa phương ban hành năm 2013 đang áp dụng tại Việt Nam làm cơ sở đánh giá mức độ phát triển bền vững tỉnh Phú Thọ. Bài viết tổng hợp 16 chỉ tiêu thành phần đánh giá phát triển bền vững tại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010-2019. Kết quả đánh giá phát triển bền vững tỉnh Phú Thọ giai đoạn 10 năm qua cho thấy: Phát triển bền vững trên các khía cạnh chính (kinh tế, xã hội, môi trường) không cân đối. Cả ba lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội đều có xu hướng không ổn định về mức độ bền vững, mất cân bằng giữa các chỉ số thành phần. Nhìn chung, phát triển bền vững tỉnh Phú Thọ trong những năm qua có chiều hướng biến động tích cực, song chưa chắc chắn và thiếu cân đối giữa các mục tiêu bền vững.
Appears in Collections:Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Hùng Vương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv466V22S012021010.pdf806.28 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.