Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49433
Title: Nghiên cứu các yếu tố của marketing địa phương trong thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Lê, Hoàng Như Nguyện
Keywords: Marketing;Marketing địa phương;Vốn đầu tư;Tỉnh Quảng Ngãi
Issue Date: 2021
Citation: Tạp chí khoa học và công nghệ - Trường Đại Duy Tân, số 44, trang 76-83
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện để xem xét những yếu tố nào của marketing địa phương có tác động đến Sự hài lòng về môi trường đầu tư trong thu hút đầu tư tại tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả phân tích dữ liệu từ khảo sát 178 doanh nghiệp cho thấy các yếu tố: Sản phẩm; Chính quyền và công chúng; Giá cả - Chi phí; Quảng bá và truyền thông; và Phân phối có ảnh hưởng đáng kể đến Sự hài lòng về môi trường đầu tư trong thu hút đầu tư.
Appears in Collections:Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CVv416S442021076.pdf540.65 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.