Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49402
Title: Quản lý nhà nước về chi thường xuyên tại Đại học Đà Nẵng
Authors: Phạm, Thị Thanh Huyền
Advisor: TS. Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Quản lý nhà nước;Chi thường xuyên;Đại học Đà Nẵng;Trường đại học công lập
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 118tr.
Abstract: Hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn công tác quản lý nhà nước về chi thường xuyên của các trường đại học công lập; - Phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước về chi thường xuyên tại Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2019-2021; - Đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về chi thường xuyên tại Đại học Đà Nẵng.
Appears in Collections:Quản Lý Kinh TếItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.