Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49370
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại Sở Tài chính tỉnh Sekong nước Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Authors: Tomsisavat, Phonesavanh
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Phát triển;Nguồn nhân lực;Sở Tài chính tỉnh Sekong
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 116tr.
Abstract: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực. - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Sở Tài chính tỉnh Sekong; từ đó tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân của các điểm yếu đó. - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực tại Sở Tài chính tỉnh Sekong.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.