Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49354
Title: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
Authors: ThS. Nguyễn, Đức Hiển
Advisor: TS. Ninh, Thị Thu Thủy
Keywords: Chi thường xuyên;Chi thường xuyên ngân sách NN;huyện Đăk Tô
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Kinh tế Đà Nẵng
Citation: 128tr.
Abstract: Ngân sách nhà nƣớc (NSNN) là khâu tài chính tập trung giữ vị trí chủ đạo trong hệ thống tài chính, là nguồn lực vật chất để Nhà nƣớc duy trì hoạt động của bộ máy quản lý và thực thi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong thời gian qua, công tác quản lý chi ngân sách liên tục đƣợc đổi mới và tăng cường theo hƣớng đơn giản hoá quy trình, tăng hiệu quả, đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí.
Appears in Collections:Kinh tế phát triển (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Đức Hiển_K36.QLK.KT_Tomtat.pdf964.96 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NGUYỄN ĐỨC HIỂN _K36.QLK KT_Toanvan.pdf7.98 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.