Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49341
Title: Quản lý thu bảo hiểm y tế hộ gia đình tại Bảo hiểm xã hội huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Lệ Huyền
Advisor: PGS. TS. Lê, Văn Huy
Keywords: Bảo hiểm y tế;Bảo hiểm xã hội
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 135tr
Abstract: BHYT là một chính sách quan trọng, là trụ cột trong hệ thống ASXH, góp phần chống đói nghèo do bệnh tật gây ra. BHYT cũng là một nguồn tài chính rất quan trọng dành cho chăm sóc sức khỏe, nhất là khi tình hình ngân sách của Nhà nước không đủ để bao cấp hoàn toàn cho chăm sóc sức khỏe. BHYT là sự chia sẻ, cưu mang hữu hiệu nhất giữa người có điều kiện và người khó khăn về tài chính, giữa người mạnh khỏe cho người ốm đau, giữa người may mắn cho người hoạn nạn. BHYT là một giải pháp ưu việt trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Appears in Collections:Quản Lý Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN THI LE HUYEN_K40.QLK.QNA_TOANVAN.pdf5.37 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NGUYEN THI LE HUYEN_K40.QLK.QNA_TOMTAT.pdf534.73 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.