Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49340
Title: Quản lý nhà nước đối với đầu tư tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Authors: Phạm, Văn Trung
Advisor: PGS.TS Bùi, Quang Bình
Keywords: Quản lý nhà nước;Đầu tư tư nhân
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 134 tr
Abstract: Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện nay, đầu tư tư nhân đang tăng mạnh mẽ, trở thành khu vực kinh tế năng động, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng và phát triển KT-XH của tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân tăng dần, hiện chiếm khoảng 73% tổng đầu tư, và tạo ra khoảng 87% GRDP và 90% việc làm.
Appears in Collections:Quản Lý Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Van Trung_K40.QLK.QNA_TOANVAN.pdf8.48 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Pham Van Trung_K40.QLK.QNA_TOMTAT.pdf653.74 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.