Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49339
Title: Quản lý nhà nước về bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
Authors: Trần, Quốc Bảo
Advisor: PGS. TS. Lê, Văn Huy
Keywords: Quản lý nhà nước;Gia Lai
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 142 tr
Abstract: Rừng là nguồn tài nguyên sinh vật quý giá, có vai trò quan trọng đối với đời sống và sinh kế của một bộ phận lớn người dân các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội (KT-XH) trong những năm gần đây, số lượng và chất lượng rừng của khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng đang có sự sụt giảm nghiêm trọng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như việc mở rộng sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, văn bản pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR), công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp còn nhiều hạn chế, bất cập.
Appears in Collections:Quản Lý Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRAN QUOC BAO_K40.QLK.KT_TOANVAN.pdf5.43 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TRAN QUOC BAO_K40.QLK.KT_TOMTAT.pdf525.28 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.