Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49338
Title: Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
Authors: Hồ, Vũ
Advisor: TS. Nguyễn, Hiệp
Keywords: Quản lý vốn đầu tư;Ngân sách Nhà nước
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 118 tr.
Abstract: Theo Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng của UBND huyện Tiên Phước, đến 31/8/2021 giải ngân vốn đầu tư công của cả nước khoảng 210.800 tỷ đồng đạt dƣới 40%, tỉnh Quảng Nam khoảng 1.542 đạt dưới 30%, huyện Tiên Phước khoảng 31 tỷ đồng đạt dưới 28%. Luật Ngân sách quy định phải giải ngân vốn trước 31/12/2021. Đây là vấn đề vô cùng khó khăn trong điều hành ngân sách, đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công trong giai đoạn hiện nay
Appears in Collections:Quản Lý Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HO VU _K40.QLK.QNA_TOANVAN.pdf4.67 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
HO VU _K40.QLK.QNA_TOMTAT.pdf492.87 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.