Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49337
Title: Quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Authors: Đặng, Mậu Thảo
Advisor: TS. Lê, Bảo
Keywords: Quản lý nhà nước;Gia Lai
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 126tr.
Abstract: Thành phố Pleiku là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Gia Lai; Theo quy hoạch xây dựng vùng Tây Nguyên đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1194/QĐ-TTg ngày 22/01/2014, thành phố Pleiku là một trong những đô thị hạt nhân trong Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia, là đô thị trung tâm của khu vực Bắc Tây Nguyên, có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng
Appears in Collections:Quản Lý Kinh Tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DANG MAU THẢO_K40QLK.KT_TOANVAN.pdf8.81 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
DANG MAU THẢO_K40QLK.KT_TOMTAT.pdf526.15 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.