Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49329
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với công ty - nghiên cứu tại các công ty công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Authors: Nguyễn, Hữu Nhật Hà
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Công nghệ thông tin;Thành phố Đà Nẵng
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 137 tr
Abstract: Sự phát triển của ngành CNTT nói chung và các công ty CNTT nói riêng đã tạo ra một nhu cầu khá lớn về nhân lực chất lượng cao, nhưng lượng cung vẫn ít hơn cầu.
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Huu Nhat Ha_K40.QTR.DN_Toanvan.pdf7.4 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Nguyen Huu Nhat Ha_K40.QTR.DN_Tomtat.pdf314.2 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.