Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49261
Title: Đánh giá thành tích tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung
Authors: Hoàng, Lê Nam Vũ
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Đánh giá thành tích;Thành tích;Đánh giá;KPI;Công ty
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 127 tr.
Abstract: Hệ thống hóa các lý thuyết cơ bản về đánh giá thành tích -- Nghiên cứu thực trạng công tác đánh giá thành tích tại các phòng/phân xưởng/chi nhánh trong Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung -- Triển khai việc xây dựng và áp dụng bộ chỉ số đo lường hiệu suất KPI vào đánh giá thành tích tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangLeNamVu_K39.QTR.DN-Toanvan.pdf5.32 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
HoangLeNamVu_K39.QTR.DN-Tomtat.pdf569.2 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.