Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49251
Title: Phân tích các nhân tố tác động đến động cơ chia sẻ tri thức của giáo viên trung học phổ thông Quảng Bình
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền
Advisor: TS. Phạm, Quang Tín
Keywords: Tri thức;Chia sẻ tri thức;Động cơ chia sẻ tri thức;Quảng Bình;Giáo viên
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 137 tr.
Abstract: Phân tích động cơ chia sẻ tri thức và các nhân tố tác động đến động cơ chia sẻ tri thức của các giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Appears in Collections:Thống kê kinh tế (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Thu Hien_K40.TKK.DN_Toanvan.pdf6.06 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Nguyen Thi Thu Hien_K40.TKK.DN_Tomtat.pdf944.81 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.