Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49248
Title: Nghiên cứu tính thanh khoản của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội
Authors: Nguyễn, Ngọc Hồng Ni
Advisor: GS.TS Trương, Bá Thanh
Keywords: Nghiên cứu;Nhân tố;Ảnh hưởng;Thanh khoản;Doanh nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 121 tr.
Abstract: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội -- Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến tính thanh khoản của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội -- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thực tế, phân tích và làm rõ tác động của các nhân tố từ đó đưa ra một số hàm ý khuyến nghị nhằm nâng cao tính thanh khoản cho các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Hà Nội
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenNgocHongNi_K40.KTO.DN_Toanvan.pdf2.83 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NguyenNgocHongNi_K40.KTO.DN_Tomtat.pdf681.39 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.