Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49231
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Nguyễn, Bảo Truyền
Advisor: TS. Nguyễn, Thị Bích Thu
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực;Phát triển con người;Chất lượng nguồn nhân lực;Nguồn nhân lực
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 117 tr.
Abstract: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực -- Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực ở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn thời gian qua; từ đó đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế -- Ðề xuất các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực ở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn trong thời gian đến
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN BAO TRUYEN_K40.QTR.QN_TOANVAN.pdf12.29 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NGUYEN BAO TRUYEN_K40.QTR.QN_TOMTAT.pdf534.19 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.