Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49225
Title: Vận dụng phương pháp tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động tại Tổng Công ty Sông Thu
Authors: Lê, Thị Thúy Tịnh
Advisor: PGS. TS. Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Giá thành;Đóng tàu;Phương pháp ABC;Hoạt động;Chi phí sản xuất chung;Tổng Công ty Sông Thu
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 89 tr.
Abstract: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng phân bổ chi phí sản xuất chung và tính giá thành tại Tổng công ty Sông Thu. Nghiên cứu đặc thù quá trình sản xuất đóng tàu tại tổng công ty, qua đó thiết kế xây dựng phương pháp tính giá thành dựa trên cơ sở hoạt động. Trên cơ sở đó góp phần nâng cao chất lượng cung cấp thông tin về chi phí giá thành phục vụ cho công tác quản trị tại tổng công ty. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập tại năm 2020. Công tác tính giá thành hoạt động đóng tàu tại Tổng công ty, trong đó tập trung vào các hoạt động để làm cơ sở cho việc tập hợp chi phí và tính giá thành các sản phẩm tàu dựa trên cơ sở hoạt động. Thông tin số liệu được thu thập từ các nguồn như sau: - Bộ xây dựng định mức chi phí liên quan của TCT. - Quy trình sản xuất, làm việc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. - Báo báo bộ phận của các phòng ban tương ứng với hoạt động được xác định. - Bảng phân công công việc cho các phòng ban - Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc. Bảng tính giá thành sản phẩm và bảng phân bổ chi phí chung theo tiêu thức mà đơn vị đang sử dụng…
Appears in Collections:Kế toán (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.