Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49224
Title: Công bố thông tin phi tài chính của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết ở Việt Nam
Authors: ThS. Nguyễn, Thị Giáng Tiên
Advisor: TS. Nguyễn, Hữu Cường
Keywords: Báo cáo thường niên;Báo cáo tình hình quản trị công ty;Công bố thông tin phi tài chính;Các doanh nghiệp sản xuất niêm yết;Báo cáo phát triển bền vững;Việt Nam
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Citation: 95 tr.
Abstract: Đối tượng nghiên cứu là mức độ Công bố thông tin phi tài chính của các DNSX niêm yết ở Việt Nam và các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ Công bố thông tin phi tài chính này. Báo cáo tình hình quản trị công ty (BCTHQTCT) năm 2020, báo cáo thường niên (BCTN) (bao gồm thông tin phát triển bền vững) năm 2020, hoặc BCTN và báo cáo phát triển bền vững (BCPTBV) (được tách riêng từ BCTN) năm 2020 và BCTC đã được kiểm toán năm 2020 của các DNSX niêm yết ở Việt Nam.
Appears in Collections:Kế toán (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.