Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49212
Title: Chất lượng lợi nhuận của các công ty niêm yết lần đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Authors: Th. S. Nguyễn, Thanh Tú
Advisor: PGS. TS. Nguyễn, Công Phương
PGS.TS. Trần, Đình Khôi Nguyên
Keywords: Lợi nhuận;Giá niêm yết;Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 287 tr
Abstract: Chất lượng lợi nhuận là nhân tố quan trọng giúp đánh giá sức khỏe tài chính công ty (Bellovary & cộng sự, 2005). Tuy vậy, nhân tố này đôi khi không được các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính (BCTC) chú ý. Có nhiều định nghĩa khác nhau về chất lượng lợi nhuận, và các định nghĩa này tập trung nhấn mạnh vào ba khía cạnh: (i) khoản chênh lệch giữa lợi nhuận báo cáo (lợi nhuận kế toán) và lợi nhuận thực tế của công ty (đôi khi còn gọi là lợi nhuận kinh tế) (Pratt, 2010); (ii) mức độrủi ro thông tin mà công ty cung cấp cho người sử dụng (Ecker & cộng sự, 2006); (iii) tính giá trị của thông tin tài chính cho việc ra quyết định của người sử dụng (Dechow & cộng sự, 2010).
Appears in Collections:Kế toán (LV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LATS_NGUYEN THANH TU.pdf20.83 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TOM TAT LATS_TIENGANH_NGUYEN THANH TU.pdf790.79 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
TOM TAT LATS_TIENGVIET_NGUYEN THANH TU.pdf902.13 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.