Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/49195
Title: Hoàn thiện lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế
Authors: Hoàng, Thị Thanh Xuân
Advisor: PGS.TS Nguyễn, Công Phương
Keywords: Báo cáo tài chính;Công ty mẹ;Công ty con;Lợi thế thương mại;Lợi ích cổ đông;Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế.
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Đà Nẵng
Citation: 85 tr.
Abstract: Nghiên cứu lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại Công ty mẹ là Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế. Không nghiên cứu lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng của 6 Công ty con phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Công ty mẹ. Dữ liệu sử dụng để minh họa báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế.
Appears in Collections:Kế toán (LV)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.